Hakkımızda

Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği (K-GEM) farklı sosyal, eğitim ve kültürel geçmişe sahip kadın ve gençlere odaklı çalışmalarda bulunmak amacıyla 2008 yılının Mart ayında Ankara’da kurulan bir sivil toplum kuruluşudur.

Temel amacımız, göçmen kökenli veya yerel halktan öğrenciler, kadınlar ve işçiler için olanaklar sağlamak ve/veya artırmak; kendini eğitime ve entegrasyona, demokrasiye ve içermeye adamış öğretmenler, ebeveynler ve liderler yetiştirmek; yeterlilikler ve beceri geliştirme sağlayarak Avrupa’da şiddet içermeyen çatışma dönüşümü süreçlerine katkıda bulunmak.

Vizyonumuz, entegre olmayan gençlere, öğrencilere, işçilere, kadınlara yaygın eğitime dayalı fırsatlar sağlamak ve onlara dahil olma, daha iyi öğrenme ve kariyer yolunda, sosyal ve mesleki yaşamda yönlendirilme şansı vermektir.

Kadınlar ve Gençler
Bireylerin gelişmesi toplumun gelişmesini sağlar. Geleceğin temsilcileri olan genç bireylere ve kadınlara yönelik çalışmalar önemlidir. Kadınların ve gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek, dinamik ve güçlü bir toplum yaratır. K-GEM, kadın ve gençlere özel önem vererek çalışmalarını yürütmektedir. K-GEM, gençlerin ve kadınların kişisel gelişimi, eğitim, insan hakları, sosyal içerme, girişimcilik faaliyetleri, dijitalleşme becerilerinin geliştirilmesi, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında faaliyetler üretir ve yürütür.

İnsan Hakları ve Demokrasi
İnsan hakları, tüm insanların sadece insan olarak sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerdir. Demokrasi, dünyadaki tüm üyelerin veya vatandaşların örgütün veya devletin politikasını şekillendirme konusunda eşit hakka sahip olduğu bir hükümet biçimidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre; herkes, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir inanç, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge’de ilan olunan bütün hak ve özgürlüklerden yararlanabilir. K-GEM insan haklarına yönelik çalışmalar ve projeler üretmekte ve yürütmektedir.

Sosyal İçerme
K-GEM, bireylerin toplum içinde kendilerini tam olarak gerçekleştirmelerine, sosyal, özel ve kamusal yapılarda kabul görmelerine ve tanınmalarına; Eğitim, kültür, istihdam ve sivil alana dayalı katılım kanalları aracılığıyla toplum içindeki ilişkiler ağına entegre etmeye yönelik projeler üretir ve yürütür.

Girişimcilik
Hızla değişen ve gelişen dünyamız hayatımızı sürekli yeniden şekillendiriyor. Ve her yeni fikir bu gelişime ve değişime katkıda bulunur. Bireyler bu gelişmeleri ve değişimleri bilmeli ve deneyimlemelidir. K-GEM, bireylerin eğitim faaliyetlerini destekleyen projeleri ve atölyelere sağladığı katkı ile onların gelecek için yeni fikirler üretmelerine yardımcı olur ve geleceğe katma değer katan bireyler olmalarına katkı sağlar.

Tarım ve Kırsal Kalkınma
Yerel ekonomiler; Kırsal alanlarda gıda güvenliği, iklim değişikliği, büyüme ve iş fırsatları ile ilgili önemli zorluklarla karşı karşıyadır. kırsal gelişim; kırsal topluluklarda akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etme hedefine ulaşmada önemli bir rol oynar. K-GEM, kırsal kalkınmanın ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesine, diğer sosyo-ekonomik sorunların aşılmasına ve çevrenin korunmasına yönelik sürdürülebilir projeler üretmektedir.

Çevre ve İklim Değişikliği
Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca birbirleriyle ilişkilerini ve etkileşimlerini sürdürdükleri fiziksel, biyolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve doğal çevredir. Gelecek, dünyamız sağlıklı olduğunda gelecek. Tüm insanlığın çevre ve iklim değişikliği konusunda bilinçli olması gerekiyor. K-GEM, çevre ve iklim değişikliği gibi alanlarda bireyleri bilinçlendirmek için girişimlerde bulunur, projeler üretir, sürdürülebilir çıktıların ve çalışmaların geliştirildiği çalıştaylar gerçekleştirir.

Spor
Spor, insanların zihinsel ve fiziksel olarak zinde kalmasını ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar. Spor aktivitelerine katılım ve bu aktivitelerin devamlılığı sosyal ilişkilerin gelişimini de destekler. K-GEM yerel, ulusal ve uluslararası bazda yürüttüğü projelerle dezavantajlı grupların, gençlerin ve kadınların spora katılımını teşvik edici projeler üretmekte ve faaliyetler yürütmektedir.

Dijitalleşme, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Yetkinlik Kazanımı
Dijitalleşme, en basit ifadeyle herhangi bir bilginin analog formattan dijital formata dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Dijitalleşmenin bireyler için son derece kritik bir kavram olmasının nedeni, işleri daha hızlı, daha pratik ve daha verimli hale getirmesidir. Sosyal medyanın faydaları ve sınırları hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, o medyayı işte o kadar değerli şekillerde kullanmaya başlayabilirsiniz. K-GEM dijitalleşmeye önem verir ve dijitalleşme kapsamında projeler üretir.

Ekibimiz

Fatma Günseli ÖZKAN
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Yasal Temsilci

Yusuf YILDIRIM
Başkan Yardımcısı
ve Projeler Koordinatörü

Jasmina SIBCIC
Genel Sekreter

M. Tolga BEŞEN
Sayman

Selcen BEŞEN
Asil Üye


Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO
Proje Uzmanı

Dr. Sefa Emre YILMAZEL
Proje Uzmanı

Selin YALINIZ
Proje Uzmanı

Berkcan BAYBÖRÜ
Proje Uzmanı

Şirinşah ÖZGÜ
Proje Uzmanı

Aysu VONA
Proje Uzmanı

Eren KOÇ
Bilgi Teknolojileri Uzmanı

R. Tayfun GEDİK
Bilgi Teknolojileri Uzmanı

Scroll to Top